Tėveliams

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 1. Vaikai į darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą bei gimimo liudijimo nuorašą. Tėvų (globėjų) prašymas įregistruojamas į tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio – mokyklos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės registracijos žurnalą.
 2. Į darželį priimami vaikai iš Sužionių seniūnijos ir kitų aplinkinių gyvenviečių.
 3. Specialiųjų poreikių vaikai į bendrosios paskirties grupę priimami pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą.
 4. Priimant vaikus į darželį prioritetai teikiami: neįgaliems vaikams; vaikams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų; tėvai yra moksleiviai ar studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose; socialiai remtinų šeimų vaikams; kai šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų; vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidai.
 5. Vaikų grupės formuojamos iš to paties ar įvairaus amžiaus vaikų.
 6. Darželyje grupės formuoja vedėjas.

TAISYKLĖS TĖVELIAMS:

 1. Vaiką atvesti į darželį iki 8.00 val.
 2. Vaikas turi būti tvarkingas ir švarus.
 3. Atiduoti vaiką auklėtojai arba auklėtojos padėjėjai.
 4. Pranešti auklėtojai apie vaiko sveikatą iš ryto.
 5. Atsiimdami vaiką iš darželio, pasiteirauti auklėtojos kaip elgėsi vaikas darželyje.
 6. Sergančio vaiko nevesti į darželį.
 7. Užmokestį už vaiko darželio lankymą sumokėti iki kiekvieno mėnesio 10 d.
 8. Iš anksto perspėti apie vaiko nelankymą bei to priežastis.

UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 1. Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose tėvai nemoka:
 • jeigu šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus tai patvirtinančias pažymas kas 3 mėn.).

2.   Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose už praleistas nelankytas dienas tėvai nemoka:

 • vaiko ligos metu už sirgtas dienas, savaitę po ligos, namų režimo dienas (pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodytas ligos, namų režimo laikotarpis);
 • tėvų kasmetinių atostogų metu, priverstinių atostogų metu (pateikia pažymą apie suteiktas atostogas);
 • vasarą birželio – rugpjūčio mėnesiais (pateikus tėvų prašymą).
 • tėvų nedarbo metu (pateikia tai patvirtinančius dokumentus: pažymą iš darbo biržos, pažymą apie vaiko priežiūros atostogas, tėvų ligos metu nedarbingumo lapelio kopiją);
 • kai tėvai nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas (pateikia pažymas apie pamaininį darbą, pažymas dėl slenkančio grafiko);
 • kai nėra galimybės vaiką atvežti į darželį dėl gamtos sukeltų kliūčių  (užpustyti, užtvindyti keliai ir pan.) apie tai raštiškai pateikus prašymą įstaigos vadovui;
 • kai oro temperatūrą žemesnė už leistiną higienos normos;
 • kai įstaiga uždaryta dėl techninių kliūčių įstaigos vadovo įsakymu.

3.  Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mažinamas 50 proc.

 • Vaikas turi vieną iš tėvų (jei vienas iš tėvų miręs, pateikia šeimos sudėties pažymą ir mirties liudijimo kopiją; jei dingęs be žinios, pateikia šeimos sudėties pažymą ir teismo sprendimo kopiją; jei vaiką augina viena mama, kurios vaikui tėvystė nenustatyta, pateikia tai patvirtinantį dokumentą ir šeimos sudėties pažymą; išsiskyrusiems, pateikia ištuokos liudijimo kopiją, šeimos sudėties pažymą, pažymą iš antstolio dėl alimentų negavimo);
 • Tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą (pateikia pažymą iš dalinio, kuriame atlieka karinę tarnybą);
 • Vienas iš tėvų atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje (pateikia pažymą iš įkalinimo įstaigos);
 • Šeima augina 3 ir daugiau vaikų, vaikai iki 18 ir vyresni, jeigu mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose (pateikia šeimos sudėties pažymą apie šeimos sudėtį, pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir sausio mėn.), arba yra neįgalieji, netekusieji 75-100 proc. nedarbingumo (1-os gr. invalidai) ir 60-70 proc nedarbingumo (2-os gr. invalidai), kurie turi pateikti pažymą apie šeimos sudėtį ir pažymą apie neįgalumą);
 • Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikia pažymą pažymas iš mokymosi įstaigos rygsėjo ir sausio mėnesį);
 • Vaikai, turintys įvairių sunkių vystymosi sutrikimų ( intelekto, kurtumo, neprigirdėjimo, aklumo ir silpnaregystės, judesio ir padėties sutrikimų, elgesio patologijos, kompleksinių sutrikimų), lanko specializuotą grupę bendros paskirties įstaigoje, arba ugdomas bendrojoje grupėje integruotu būdu (pateikia pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą).

4. Jei vaikas pagal tėvų (globėjų) prašymą nevalgo pusryčių ir/ar vakarienės, ugdymo įstaigos vadovo įsakymu užmokestis už juos neskaičiuojamas.

Komentarai neleistini.